Algemene Voorwaarden

 

Artikel 1: definities

 

In deze algemene voorwaarden ("voorwaarden") wordt verstaan onder: Led & Led : de besloten vennootschap Led & Led BV, gevestigd te Alblasserdam; Koper: de Persoon met wie Led & Led een Overeenkomst heeft gesloten of met wie Led & Led ter zake in onderhandeling is; Persoon: natuurlijke of rechtspersoon of vennootschap zonder rechtspersoonlijkheid; Partijen: Led & Led en Koper; Overeenkomst: elke overeenkomst tussen Partijen strekkende tot het leveren van zaken en/of het verlenen van diensten door Led & Led en/of het verrichten van enige andere prestatie door Led & Led , elke wijziging of aanvulling van deze overeenkomst, alsmede alle feitelijke en rechtshandelingen ter voorbereiding en ter uitvoering van deze overeenkomst, aanbiedingen van Led & Led daaronder begrepen; Producten: alle zaken en/of diensten en/of andere prestaties die het onderwerp zijn van een Overeenkomst; Consument: natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.

 

 

Artikel 2: algemeen

 

Deze voorwaarden zijn, met uitsluiting van alle andere algemene voorwaarden, op alle Overeenkomsten van toepassing. Alle bedingen in deze voorwaarden zijn niet alleen gemaakt ten behoeve van Led & Led , maar ook ten behoeve van haar bestuurders en aandeelhouders, respectievelijk alle Personen die voor Led & Led werkzaam zijn, respectievelijk alle Personen die bij de uitvoering van een Overeenkomst door Led & Led zijn ingeschakeld, respectievelijk alle Personen voor wier handelen of nalaten Led & Led aansprakelijk zou kunnen zijn. Indien op enige bepaling in de Overeenkomst en/of deze voorwaarden geen beroep kan worden gedaan, om welke reden dan ook, wordt aan deze bepaling qua inhoud en strekking een zoveel mogelijk overeenkomstige betekenis toegekend, en wel zodanig, dat daarop wel een beroep kan worden gedaan. De eventuele nietigheid van een deel van de Overeenkomst en/of deze voorwaarden laat de geldigheid van het overige deel van de Overeenkomst en/of deze voorwaarden onverlet. Indien Led & Led in voorkomend geval niet verlangt dat deze voorwaarden strikt worden nageleefd, brengt dit niet mee dat Led & Led het recht zou verliezen om in toekomstige, al dan niet soortgelijke, gevallen wel de strikte naleving van deze voorwaarden te verlangen. Ingeval deze voorwaarden ook worden opgemaakt in een andere taal dan de Nederlandse, is de Nederlandse tekst bij verschillen steeds beslissend.

 

 

Artikel 3: aanbiedingen, totstandkoming overeenkomst

 

Alle aanbiedingen van Led & Led zijn vrijblijvend. Led & Led heeft het recht haar aanbieding binnen 3 werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen. Een Overeenkomst wordt geacht eerst tot stand te zijn gekomen wanneer (a) Led & Led haar aanbod niet heeft herroepen binnen 3 werkdagen na ontvangst van de aanvaarding door Koper; dan wel (b) Led & Led een opdracht van Koper schriftelijk heeft aanvaard; dan wel (c) Led & Led een aanvang heeft gemaakt met de uitvoering van de Overeenkomst.

 

 

Artikel 4: prijzen

 

De prijzen zijn gebaseerd op kostprijsbepalende factoren ten tijde van het sluiten van de Overeenkomst. Indien in deze factoren na het sluiten van de Overeenkomst doch voor de aflevering een wijziging optreedt zonder dat Led & Led daarop in redelijkheid invloed kan uitoefenen, heeft Led & Led het recht de daaruit voortvloeiende kosten aan Koper door te berekenen. Indien de verhoging meer bedraagt dan 10% dan wel plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de Overeenkomst, is Koper gerechtigd de Overeenkomst door een schriftelijke verklaring te ontbinden. Dit recht op ontbinding geldt niet indien de verhoging gebaseerd is op de wet.

 

 

Artikel 5: betaling

 

Betaling van facturen van Led & Led dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum of zoveel eerder als is overeengekomen. Wanneer Koper geen Consument is, heeft hij zonder schriftelijke toestemming van Led & Led geen recht op verrekening of opschorting. Koper is, zonder dat ingebrekestelling is vereist, in verzuim door het verstrijken van de betalingstermijn. Tijdens zijn verzuim is Koper over de openstaande vorderingen een vertragingsrente van 1% per maand of gedeelte van een maand verschuldigd, tenzij Koper een Consument is, in welk geval Koper de wettelijke rente vermeerderd met 2% verschuldigd is. Bij buitengerechtelijke invordering is Koper, naast de hoofdsom en de vertragingsrente, alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte verschuldigd. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen op dat moment in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is. Momenteel is dit de berekeningsmethode volgens het Rapport Voor-werk II. Indien Led & Led echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De kosten van gerechtelijke invordering zijn niet beperkt tot de te liquideren proceskosten, doch zullen integraal voor rekening van Koper zijn indien deze geheel of in overwegende mate in het ongelijk wordt gesteld. Naar aanleiding van een daartoe strekkend verzoek van Led & Led , dat zowel voorafgaand aan als tijdens de uitvoering van de Overeenkomst kan worden gedaan, zal Koper een gehele of gedeeltelijke aanbetaling doen dan wel zekerheid stellen voor de nakoming van zijn betalingsverplichtingen.

 

 

Artikel 6: levertijd, levering, risico

 

De door Led & Led opgegeven levertijden gelden steeds bij benadering en zullen nimmer te beschouwen zijn als fatale termijnen. Tenzij Koper een Consument is, geschiedt levering af magazijn ("ex works", conform de Incoterms 2000). Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering gaat over op Koper op het moment van aflevering van de Producten.

 

 

Artikel 7: eigendomsvoorbehoud

 

Led & Led behoudt zich de eigendom voor van alle geleverde en te leveren Producten totdat de prijs hiervoor geheel is voldaan. De voorbehouden eigendom geldt tevens voor de overige vorderingen genoemd in artikel 3:92 lid 2 BW die Led & Led tegen Koper heeft of zal verkrijgen. Zolang de eigendom van de Producten niet op Koper is overgegaan, mag deze de Producten niet verpanden of aan een derde enig ander recht daarop verlenen. Indien Koper tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen jegens Led & Led of Led & Led goede grond geeft te vrezen dat hij hierin tekort zal schieten, is Led & Led gerechtigd, zonder dat hiertoe enige nadere machtiging van de zijde van Koper is vereist, de onder eigendomsvoorbehoud geleverde Producten terug te (laten) nemen, waar deze Producten zich ook bevinden. Hiertoe zal Koper alle medewerking verlenen. De kosten verbonden aan de terugneming zijn voor rekening van Koper, evenals de overige schade die Led & Led lijdt doordat geen wederzijdse nakoming van de Overeenkomst plaatsvindt. De genoemde kosten belopen ten minste 15% van de koopprijs.

 

 

Artikel 8: overmacht

 

Onder overmacht ("niet-toerekenbare niet-nakoming") wordt hier verstaan: elke niet aan de schuld in subjectieve zin van Led & Led te wijten omstandigheid die maakt dat het voor Led & Led onmogelijk of praktisch te bezwaarlijk is om haar verbintenis of een gedeelte daarvan na te komen of verder na te komen. In geval van overmacht is Led & Led gerechtigd de nakoming van haar verbintenis of een gedeelte daarvan op te schorten en kan Koper geen nakoming of schadevergoeding vorderen. Als de periode van overmacht langer duurt dan twee maanden, is elk der Partijen bevoegd de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden zonder tot schadevergoeding gehouden te zijn, met dien verstande dat indien Led & Led haar verbintenis voor of na het intreden van de overmacht gedeeltelijk is nagekomen, zij steeds recht heeft op een evenredig deel van de prijs. Led & Led heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien deze intreedt nadat zij haar verbintenis had moeten nakomen.

 

 

Artikel 9: onderzoek en klachten

 

Bij aflevering van de Producten is Koper verplicht nauwkeurig te onderzoeken of te laten onderzoeken of deze in alle opzichten aan de Overeenkomst beantwoorden. Koper kan er geen beroep meer op doen dat de afgeleverde Producten niet aan de Overeenkomst beantwoorden indien hij Led & Led daarvan niet binnen bekwame tijd nadat hij dit heeft ontdekt of redelijkerwijze had behoren te ontdekken, kennis heeft gegeven. Wanneer Koper geen Consument is, dient hij zichtbare gebreken binnen 7 dagen na aflevering aan Led & Led te melden en onzichtbare gebreken binnen 14 dagen nadat hij deze heeft ontdekt of redelijkerwijze had behoren te ontdekken. Wanneer Koper een Consument is, dient hij gebreken binnen 2 maanden na de ontdekking te melden. Koper dient schriftelijk te klagen respectievelijk zijn mondelinge klacht onverwijld schriftelijk te bevestigen. De klacht dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van het gebrek te bevatten, zodat Led & Led in staat is adequaat te reageren. Koper zal alle voor het onderzoek van de klacht noodzakelijke medewerking verlenen. Eventuele rechtsvorderingen dienen op straffe van verval van alle rechten uiterlijk 1 jaar na tijdige melding van een klacht aanhangig te zijn gemaakt. In afwijking hiervan geldt een verjaringstermijn van 2 jaar na de genoemde melding wanneer Koper een Consument is en zijn rechtsvorderingen en verweren gegrond zijn op feiten die de stelling zouden rechtvaardigen dat de Producten niet aan de Overeenkomst beantwoorden.

 

 

Artikel 10: aansprakelijkheid en vrijwaring

 

Behoudens voor zover bepalingen van dwingend recht zich hiertegen verzetten, geldt ter zake van de aansprakelijkheid van Led & Led voor schade die door Koper en/of derden wordt geleden en ter zake van de vrijwaring van Led & Led door Koper de volgende regeling. De totale aansprakelijkheid van Led & Led uit welken hoofde ook is beperkt tot het bedrag waarop de door haar gesloten aansprakelijkheidsverzekering in het desbetreffende geval aanspraak geeft, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat volgens de polisvoorwaarden niet ten laste van de verzekeraars komt. Indien, om welke reden dan ook, geen uitkering krachtens de genoemde verzekering mocht plaatsvinden, is de totale aansprakelijkheid van Led & Led uit welken hoofde ook beperkt tot het bedrag van de netto factuurwaarde van de Producten die de schade hebben veroorzaakt. Led & Led is uitsluitend gehouden tot vergoeding van schade aan personen en aan zaken als omschreven in de polisvoorwaarden van haar aansprakelijkheidsverzekering. Led & Led is dus onder meer niet aansprakelijk voor gevolgschade, bedrijfsschade, stagnatieschade, gederfde winst, gemiste besparingen, schade als gevolg van aanspraken van afnemers van Koper, verlies van klanten, verminderde goodwill en reputatieschade. Onverminderd hetgeen hiervoor is bepaald, is Led & Led voor Producten die zij van derden heeft betrokken, niet verder aansprakelijk dan deze derden jegens Led & Led . Led & Led is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van derden die zij bij de uitvoering van een Overeenkomst heeft ingeschakeld. Voor zover nakoming door Led & Led niet blijvend onmogelijk is, ontstaat aansprakelijkheid van Led & Led wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een verbintenis slechts indien Koper Led & Led onverwijld schriftelijk in gebreke heeft gesteld onder nauwkeurige opgave van de aard van de tekortkoming en daarbij een redelijke termijn voor herstel van de tekortkoming heeft gesteld en Led & Led ook na verloop van die termijn toerekenbaar tekort blijft schieten in de nakoming van haar verbintenis. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat Koper de schade onverwijld, doch uiterlijk 14 dagen nadat Koper bekend is geworden met de schade of daarmee redelijkerwijs bekend had moeten worden, schriftelijk aan Led & Led meldt. Eventuele rechtsvorderingen dienen op straffe van verval van alle rechten uiterlijk 1 jaar na tijdige melding van de schade aanhangig te zijn gemaakt. In afwijking hiervan geldt een verjaringstermijn van 1 jaar na de genoemde melding wanneer Koper een Consument is. Koper dient Led & Led te vrijwaren voor schade die bij of in verband met de uitvoering van de Overeenkomst aan derden wordt toegebracht. Wanneer Koper een Consument is, zal hij in zijn verhouding tot Led & Led niet verplicht zijn de schade die door derden wordt geleden voor een groter deel te dragen dan waartoe Koper op grond van de wet verplicht zou zijn. Koper dient de redelijke kosten van verweer tegen aanspraken van derden aan Led & Led te vergoeden. Led & Led zal zich niet beroepen op een beperking van haar aansprakelijkheid, en Koper zal niet verplicht zijn Led & Led te vrijwaren, voor zover de schade het rechtstreekse gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van Led & Led of tot haar bedrijfsleiding behorende leidinggevende ondergeschikten.

 

 

Artikel 11: toepasselijk recht en bevoegde rechter

 

De rechtsverhouding tussen Partijen wordt beheerst door het Nederlandse recht, met inbegrip van het Weens Koopverdrag. Behoudens voor zover bepalingen van dwingend recht zich hiertegen verzetten, zullen alle geschillen die tussen Partijen mochten ontstaan naar aanleiding van of in verband met een Overeenkomst en/of deze voorwaarden in eerste instantie bij uitsluiting worden beslecht door de Rechtbank Rotterdam (bodemprocedures) dan wel de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Rotterdam (korte gedingen en andere voorlopige maatregelen). Indien Led & Led als eisende partij optreedt, heeft zij de optie de zaak aanhangig te maken bij de rechter van de woon- of vestigingsplaats van Koper dan wel bij enige andere bevoegde rechter.

 

Juni 2012

 

 

U kunt onze Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden hier downloaden als PDF-file. 

 

2.987 

Portfolio - Verlichting

Recente projecten   Portfolio Verlichting   

Enkele zakelijke opdrachtgevers van onze klanten